اندازه گیری درصد جذب رطوبت سیلیکاژل

 

 

روش اندازه گیری درصد جذب رطوبت ( ضریب جذب ) سیلیکاژل در دما و رطوبت نسبی ثابت

 

الف -   ایجاد محیطی با درصد رطوبت نسبی 80% با استفاده از ظرف دسیکاتور :

نسبت 75% آب مقطر با 25% اسید سولفوریک (98%) را پس از خنک شدن در پایین ظرف دسیکاتور به میزان کافی قرار میدهیم و با استفاده از یک رطوبت سنج دقیق رطوبت نسبی هوای داخل ظرف دسیکاتور را اندازه میگیریم و 80% بودن آنرا کنترل مینماییم.

  • با بیشتر کردن نسبت آب مقطر رطوبت ایجاد شده در ظرف بیشتر میگردد
  • تقریبا پس از 5 ساعت رطوبت نسبی ایجاد شده در داخل ظرف دسیکاتور ثابت میگردد
    ب -   با استفاده از یک عدد پلیت ، در حدود 8 گرم سیلیکاژل کاملا خشک ( سیلیکاژل را در داخل فور با دمای 150 درجه سانتیگراد کاملا خشک کرده تا به وزن ثابت برسد ) و مقدار وزن دقیق آنرا یادداشت میکنیم.
    پلیت حاوی نمونه را در داخل دسیکاتور که رطوبت نسبی 80% رسیده باشد قرار داده و درب دسیکاتور را را میبندیم
    ج -  پس از مدت 24 ساعت ( ظرف دسیکاتور در دمای 25 درجه سانتیگراد نگه داری میشود) پلیت را از دسیکاتور خارج کرده سیلیکاژل را مجدد توزین نموده و وزن دقیق آنرا دوباره یادداشت میکنیم
    د -  با استفاده از فرمول ذیل ضریب جذب سیلیکاژل را محاسبه مینماییم :     

درصد ضریب جذب سیلیکاژل( گرم )

وزن نمونه کاملا خشک قبل از آزمون – وزن نمونه رطوبت دیده پس از آزمون

100 ×

وزن نمونه ( گرم )

 

: PH  10cc آب مقطر با PH   خنثی  با 10gr سیلیکاژل مخلوط وبوسیله PH  متر یا کاغذ تورنسل PH محیط را  

              بدست می آوریم.

 

اندازه گیری دانسیته ( D )

حجم 100cc  از سیلیکاژل را با استفاده از مزور 100cc را دقیقا وزن نموده و پس از کسر وزن خالی مزور دانسیته سیلیکاژل را بدست می آوریم

M = وزن 100cc سیلیکاژل بر حسب گرم

V = حجم سیلیکاژل بر حسب میلی لیتر

D                       

M

V