سیلیکاژل آبی ( معرفدار )

 سیلیکاژل آبی ( معرفدار ) :

 

سیلیکاژل آبی با کلرید کبالت ( نمک کبالت ) اشباع گردیده است. سیلیکاژل با اندیکاتور آبی در هنگام خشک بودن آبی است و پس از جذب رطوبت رنگ آن از آبی ( در حالت فعال ) به صورتی ( در حالت غیر فعال ) تغییر می کند که در این مرحله سیلیکاژل مصرفی میبایستی تعویض و یا احیاء گردد.

نکته : طبق الحاقيه بخشنامه بسته بندي مواد خطـرناك در ماه ژوئيه سال  2000اروپا بشماره ( No.: 67/548/EEC ) مصرف سيليكاژل آبي ( انديكاتوردار ) بدليل داشتن كلروكبالت كه باعث واكنشهاي آلرژيك دستگاه تنفسي و اختلالات عملكرد كبد ، كليه ، چشم و ... ميگردد و برای محیط زیست نیز مخرب میباشد، فقط براي برخي مصارف صنعتي خاص مجاز به مصرف ميباشد و در ساير موارد كاملاً ممنوع گرديده است.

از آنجائيكه خواص شيميائي و جـذب رطوبت سيليكاژل نارنجـــي ( معرفدار ) و آبـــي ( معرفدار ) و بی رنگ ( بدون معرف) تقریباً يكسان ميباشند. لذا توصيه ميگردد از سيليكاژل نارنجي و سیلیکاژل بی رنگ به جای سیلیکاژل آبی استفاده گردد.

 

سیلیکاژل آبی با دانه بندیهای زیر عرضه می شوند :

≥5/0    میلیمتر

1-5/0    میلیمتر

3-1        میلیمتر

6-3        میلیمتر

8-4        میلیمتر

 

مشخصات شیمیائی سیلیکاژل آبی :

 

چگالی حجمی        :         800 – 700    گرم / لیتر

سطح تماس ویژه          :         800 – 700     گرم / متر مربع

حجم ذرات                  :          70  میلی لیتر / گرم

رطوبت موجود در سیلیکاژل در دمای 150 درجه سانتیگراد        :    8/0 %

درصد سیلیس        :       ( Sio2 )    >   99%

درصد جذب رطوبت در دمای 25 درجه سانتیگراد         :   

  • با رطوبت نسبی %20  :   2± 10%
  • با رطوبت نسبی %40  :   2± 21%
  • با رطوبت نسبی %80  :   2±% 28%
  • با رطوبت نسبی %95  :   2±% 35%