سیلیکاژل بی رنگ ( سفید )

سیلیکاژل بی رنگ ( سفید ):

 

سیلیکاژل بیرنگ ( سفید ) فاقد معرف رنگی است. برای تشخیص خشک یا اشباع بودن سیلیکاژل بیرنگ از رطوبت، میتوان 10 الی 30 درصد سیلیکاژل معرفدار به سیلیکاژل بیرنگ افزود.

 

سیلیکاژل بی رنگ با دانه بندیهای زیر عرضه می شوند :

≥5/0    میلیمتر

1-5/0    میلیمتر

3-1        میلیمتر

6-3        میلیمتر

8-4        میلیمتر

 

 

مشخصات شیمیائی سیلیکاژل بی رنگ (سفید ) :

 

چگالی حجمی        :         800 – 700    گرم / لیتر

سطح تماس ویژه          :         800 – 700     گرم / متر مربع

حجم ذرات                  :          70  میلی لیتر / گرم

رطوبت موجود در سیلیکاژل در دمای 150 درجه سانتیگراد        :    8/0 %

درصد سیلیس        :       ( Sio2 )    >   99%

درصد جذب رطوبت در دمای 25 درجه سانتیگراد         :   

  • با رطوبت نسبی %20  :   2± 12%
  • با رطوبت نسبی %40  :   2± 24%
  • با رطوبت نسبی %80  :   2±% 29%
  • با رطوبت نسبی %95  :   2±% 37%