سیلیکاژل نارنجی ( معرفدار )

 سیلیکاژل نارنجی ( معرفدار ) :

                                                                   

سیلیکاژل نارنجی با اندیکاتور ترکیبی ( غیر سمی ) اشباع گردیده است. سیلیکاژل با اندیکاتور نارنجی در هنگام خشک بودن نارنجی است و پس از جذب رطوبت رنگ آن از نارنجی ( در حالت فعال ) به سبز تیره ( در حالت غیر فعال ) تغییر می کند که در این مرحله سیلیکاژل مصرفی میبایستی تعویض و یا احیاء گردد.

سیلیکاژل نارنجی با دانه بندیهای زیر عرضه می شوند :

≥5/0    میلیمتر

1-5/0    میلیمتر

3-1        میلیمتر

6-3        میلیمتر

8-4        میلیمتر

 

 

مشخصات شیمیائی سیلیکاژل نارنجی :

 

چگالی حجمی        :         800 – 700    گرم / لیتر

سطح تماس ویژه          :         800 – 700     گرم / متر مربع

حجم ذرات                  :          70  میلی لیتر / گرم

رطوبت موجود در سیلیکاژل در دمای 150 درجه سانتیگراد        :    8/0 %

درصد سیلیس        :       ( Sio2 )    >   99%

درصد جذب رطوبت در دمای 25 درجه سانتیگراد         :   

  • با رطوبت نسبی %20  :   2± 10%
  • با رطوبت نسبی %40  :   2± 23%
  • با رطوبت نسبی %80  :   2±% 29%
  • با رطوبت نسبی %95  :   2±% 36%